1. Bölüm - Temel Kavramlar

Temel Kavramlar

Veri (Data)

Veri hamdır. Sembol, sayı, kelime vb. olabilir. Nesneldir. Herhangi bir yorum içermemektedir. İşlenebilir ve modellenebilir.

Enformasyon (ınformatıon)

Verinin anlamlı şekilde düşünülmesidir. Verinin bir amacı ve bir anlamı oluşur. Soru sorulur ve cevap verilir. Kim, Ne, Nerede gibi sorular sorulur.

Bilgi (knowledge)

Farklı kaynaklardan sentezlenen enformasyonun teoriler, aksiyonlar veya yapılara oturtulmasıdır. Tecrübe, değerler ve öngörülerden etkilenir. Örtülüdür. Kişiseldir. Eğer nesnel hale gelirse enformasyon seviyesine indirgenmiş olur. Nasıl sorusuna cevap.

Bilgelik (wısdom)

Farkında olmaktır. Paradigmaya sahip olmak, hakimiyetin en yüksek seviyesine çıktığı ve ‘neden’ sorusuna cevap alınan yerdir. Bilgelik doğru ve yanlış, etik veya etik dışı kavramları içerir. Kendi değer yargılarını ve var oluşu tanımlar.

Bellek Türleri

  • Algısal Bellek: Duyusal/Anlık bilginin çok kısa sürelerde işlendiği bellek türü
  • Kısa Süreli Bellek: Algısal bellek sonrası aktarılan, işlenirse uzun süreli işlenmezse silinen bilgilerin olduğu bellek türü
  • Uzun Süreli Bellek: Süre sınırlaması olmadan bilgilerin saklandığı bellek türü

Bilgisayar çeşitleri

Sunucular Taşınabilir Masaüstü

Bilgi işleme süreçleri

1- Toplama (Collecting) 2- Düzenleme (Organising) 3- Analiz (Analysing) 4- Kaydetme ve Geri Çağırma (Storing and Retreving) 5- İşleme (Processing) 6- Aktarma ve Alma (Transmitting and Receiving) 7- Gösterim (Displaying)

Sosyal hayatta teknoloji

  • Avcı Toplayıcı Toplumlar
  • Tarım Toplumları
  • Sanayi Toplumları
  • Bilgi Toplumları

Ofis Programları

  • Sözcük İşlemciler
  • Sunum Araçları
  • Hesap İşlemciler
Previous
Next